• Ενάρξεις επιχειρήσεων δραστηριοτήτων
  • Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων Β και Γ κατηγορίας
  • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία
  • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων
  • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Νομαρχία και Επιμελητήρια)
  • Ενδοκοινοτικές Συναλλαγές