Η εταιρεία ΠΑΡΖΙΑΛΗΣ Κ.-ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ Α. Ι.Κ.Ε με τον διακριτικό τίτλο «PK ACCOUNTING & CONSULTING PRIVATE COMPANY» ιδρύθηκε στη Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 800604067 και είναι εγγεγραμμένη στο γενικό εμπορικό μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με αριθμό 131739606000.